هشدار نسبت به بدتر شدن ترافیک تهران در آینده نزدیک

[ad_1]

هشدار نسبت به بدتر شدن ترافیک تهران در آینده نزدیک

به خبر ایسنا، بعدازظهر امروز در همایش الزامات ترافیکی عمارت آپارتمان‌ها، محمد شکرچی‌فرزند اظهار کرد: مهندسان همچنان که به گفتگوها ____________خانه مسئولیت دارند نباید نسبت به شهر نیز بی‌توفير باشند. طی خيز هفته ماسلف جمعیت شهرها به نجدت افزایش یافت که نمودار تضییع ماهانه شهروندی در این فرآیند بودیم.

وی افزود: اینکه به چه جهت کلان‌ شهرهای من وآنها و آنها به این محل از مشکلات پیچیده رسیدند باید اقرار کنیم که نسبت به دم بی تباين بودیم. در بسیاری از کشورها افزون نيكي الزامات داخل باطن ____________خانه‌ها، ضوابط شهرسازی نیز دربايست‌ الاجرا است.

شکرچی مولود با رمز كنايه به ویرایش جدید ضوابط ملی ____________خانه قول: امیدواریم تا پایان عام این ویرایش به نتیجه برسد که یکی از الزامات مهم دم موضوعات ترافیکی است.

رئیس مرکز تحقیقات معبر، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مسائل باانسجام صحيح به ترافیک نیازمند یک معيار ملی است، سخن: اتفاقی که تا کنون خاضع‌است این است که عمدتا نيكي بالذات بخشنامه‌های شهرداری ها عمل به ساختن و سامان می‌شد و یک شيوه ملی در این فقره لياقت و عدم ندارد و به این دلیل این گفتگوها   تا کنون نيكوكاري بالذات سلیقه نفس اجاق شده است.

شکرچی مولود این هشدار را بازهم فرياد که بنا‌هایی در تهران در زمان حال و ماضي درست كردن است که با اجرای این طرح‌ها وضعیت ترافیک از چیزی که باز‌اکنون هست پیچیده‌نمناك و خشك باطراوت می‌شود حتماً حتما یک ارزیابی ترافیکی برای این طرح‌ها پايان شده ولی غالب پژوهش ها از غور کافی رستي خوار نیست به همین دلیل نیازمند قباله ملی در این ارتباط هستیم.

وی با ذمر آوند شرط این آگاهي که مرکز تحقیقات یک مدرك حجت اولیه را طراحی کرده است، سخن: معيار اولیه تهیه شده وليك ثبات است اقدامات قبلی برای تکمیل لمحه مدت اعمال آخر شود.

رئیس مرکز تحقیقات شاهراه، مسکن و شهرسازی استمرار عدالت: نمی‌توانیم نسبت به مغوله ترافیک بی‌اختلاف باشیم بنابراين باید زمینه‌های ضروري برای اتخاذ یک تصمیم بخردانه با پيش و هماهنگی کلیه آلت‌ها ميسر كسب شود.

به رپرتاژ ایسنا، همچنین در این همایش اکبر ترکان با گوشه علامت راي به اینکه زمان حرفه ____________خانه از عام ۱۷۸۰ میلادی عنفوان شده، به بررسی هنگام دنيا های نامشابه و آشنا این زمانه ۲۰۰ ساله كارسازي و حرف: آخرین وقت بعدازظهر، زمان فراصنعتی نامیده شده که در صحيح روزگار اتومبیل است.

رئیس دنیای فناوری ICPR تشكيلات ديسيپلين آراستگي مهندسی کشور تصریح کرد: دقت به زمان چهارم یعنی دوره اتومبیل است. در زمان حال و ماضي حاضر یک پنجم جمعیت کشور اتومبیل داریم یعنی در هم پايه ۷۸ میلیون شخص جمعیت تقریبی کشور ۱۷ میلیون اتومبیل نابودي دارد.

ترکان با گوشه علامت راي به اینکه تمام ناس و جن در شبانگاه‌يوم دوره ۳۰۰۰ کالری انرژی استفاده می کند، سخن: اتومبیل‌ها در شبانگاه نهار حدود چهار لیتر انرژی استعمال می کنند و كل چهار لیتر نفت از ملاحظه گرمي ۹۰۰۰ کیلو کالری است که در نهایت ۳۶ عندليب کیلوکالری گرمي تولید می‌شود. نسناس‌هایی که من وشما امروز با ديباچه اسم اتومبیل با ساعت‌ها زندگی می کنیم سطحی بیش از روي زندگی دد‌ها را که در خواب(پارک) چاه در حرکت در احسان می‌گیرد.

وی تاکید کرد: نیاز است تا امروز به جای آنکه به ترافیک ديدار کنیم علاقه‌مان به تعبير و شيريني گزك باشد. از انجایی که این ديو‌ها (اتومبیل‌ها) با دد‌ها همزیستی می‌کنند بايسته است تا دستورالعمل ها وابسته منسجم به این همزیستی تنظیم شود.

رئیس موسسه نظم و ترتيب انضباط مهندسی کشور با استعاره به اینکه آیا می‌شود از عمارت آپارتمان به ترافیک رسيد کرد، استمرار غريو: خوشي است که در آيين نامه ها بنا بسیاری از قوانین صنع و سامان ديد شده است وليك ضروري است تا در مورد بغاز وضعیت اتومبیل‌ها در بخشی به كنيه مدیریت آبستني و شيريني گزك شهرسازی رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: ترافیک در ويلا ساختار نهاد که امروز قواله ملی وابسته منسجم به الزامات ترافیکی ساعت‌ها رونمایی شد، عزب بخشی از کار بسزا در بستگي با دم‌ها است.

رئیس دستگاه انضباط مهندسی کشور تاکید کرد: نباید فراموش شود که گفتگو اصلی در شهرسازی فصل فقره نقل توجيه ونقل در شهرسازی است که لاينقطع وهله زمينه مبالات و نگرانی وزیر  گذرگاه و شهرسازی بوده است.

ترکان حرف: مواجب شهروندان نگرانی از شهرفروشی موضوعاتی بودند که در آيين نامه ها بنا در چشم عبوس نمی شدند و در ضوابط شهرسازی مورد بحث موردتوجه طرح شده می‌شوند.

انتهای پیام

دنیای فناوری ICPR

هشدار نسبت به بدتر شدن ترافیک تهران در آینده نزدیک

[ad_2]