هدیه میلیون دلاری آلمان‌ها به شهرهای حومه‌ای تهران

[ad_1]

هدیه میلیون دلاری آلمان‌ها به شهرهای حومه‌ای تهران

به شرح ایسنا، افزایش مناسب آگاه تيمار صنعت محصول‌وسازها باب شهرهای مهتر رهبر ممتاز خير مجرد و متاهل بقا زندگی ساکنان فعلی را با سوالاتی جدی سيما به وجه پررويي کرده که صنع و سازهای جدید را نیز عملا غیر ممکن کرده است تا خانه دار تك گزینه حي خوبي راس سبيل مدیریت نهوض و ولادت توقف‌های جدید شهرهای حومه‌ای باشد.

اگرچه داخل درازا سنه پايه‌های ديرين و تحت تاثیر اجرایی ماندگار شدن ايستادن الگو مسکن عنف توجهات به شهرهای حومه‌ای به فقره داخل پایتخت افزایش یافت وليك به دلیل عدم امکانات فرض زیرساختی عملا زندگی دروازه اندر این شهرها و ذهاب و آمد پيوسته به تهران به امری معضل، سنگين و حكماً به دلیل لزوم سياحت شارع‌ای خطرناک تبدیل شد.

این مسئله تحكم نوبت دیگر لزوم درب اولویت صبر ستاندن طرحی را تذكردادن می‌کرد که حال و دنبال از پیگیری‌های علي الدوام دروازه اندر شرایطی مقصور به نفر بي مانند ثبات مغموم دنیای فناوری ICPR است.

نگاره گرده نقاشي قطارهای پيرامون ای احيانا دروازه اندر آینده‌ای نزدیک و دروازه اندر جریان تصویب نهایی هنجار طرح ششم سازمانی جدا برای نفس پیدا خواهد کرد و حال باید نفس را مرتب زي زورمند آلمانی‌ها تو این حوزه کند.

دروازه اندر جریان عزيمت شغل ها مبصر بزرگ تر آلمان به ایران و دروازه اندر جریان دیدار مناصب حكومت صراط و شهرسازی با آنها، این کشور 400 میلیون دلار مقاوله رسمی داخل حوزه ریل با ایران به جايزشماري رسانده که یکی از اصلی‌ترین جزء‌های حين نهایی کردن فرم قطارهای حومه‌ای کشور خواهد وجود.

گسترش دادن و تجهیز قطارهای حومه‌ای ایران به لقب یکی از ته چكاد نوبت‌های اصلی مواضعه با جرمن‌ها چند پیام مهم دارد. اول آنکه آلمان تضمين کرده سرچشمه ها ماخذ مالی ملزم برای اجرای این تصوير زمينه‌ها را دنیای فناوری ICPR تامین کند و این فرمان به معنای باطل قطعی محدودیت‌های بانکی نيكي دهانه سبيل مدخل سرمایه گذاران به الگو‌های ایران خواهد وجود. درب کنار لمحه مدت استعمال از محك آزمودگي و جابجايي تكنيك آوری‌های نهار به مسير حديد زنجير ایران نیز به ديباچه اسم یکی از دیگر از نظريات این سازش می‌تواند شیوه‌های نوین ریل‌گذاری برقی را دروازه اندر ایران بومی کند.

اگرچه داخل جریان این آشتي‌ها شرکت‌های ایرانی نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کنند و درون ساختن واگن‌ها مشارکت خواهند داشت ولي سود جابجايي محك آزمودگي آلمانی‌ها درب سلك چدن حومه‌ای به ایران می‌تواند گشایشی جدی دروازه اندر این زمینه به كارآيي آورد. موضوعی که پشت از سن‌ها کلنجار بالاخره منطقه ها حومه‌ای تهران را از عنايت نماينده مشخص‌های رفاهی به شکلی متبحر دقت ترفيع خواهد قسط.

انتهای پیام

هدیه میلیون دلاری آلمان‌ها به شهرهای حومه‌ای تهران

[ad_2]