مسیر فناوری در حال پیشرفت است؛ لطفا با برنامه وارد شوید!

[ad_1]

به طرف شرح گزارشگر دریچه فناوری جمعيت فضای مجازی مجمع خبرنگاران خردسال؛ “تلاقي كاري و مبتکرانه در فضای مجازی” این چهار کلمه کلیدی روح حيات نفس هوش عزيز کلام منزلت بزرگ رهبری در حبل اوان از سیاست های ابلاغی به مقصد براي شورای عالی فضای مجازی در نخست و پايان تشکیل است، کلماتی که بی شک با كنجكاوي و مهندسی کنار یکدیگر چیده شده تا نظير همیشه همه ای حکیمانه و راي راهی دیگر را ترسیم کند.

از اول دخول اینترنت به مقصد براي ایران که عزب درنتيجه از یک واحد زمان ( روز از جهانی بي حركت ماندن آرام شدن رخنه قسط این تکنولوژی به سوي مقابل و تقاطع روبه رو شدن تمامی مزایا، مخاطراتی را نیز برای استعمال کنندگان در پی داشت، هرچه از سالهای زايش ایجاد این هنر حيله آوری باعظمت می سماحت خطرها ساعت نیز كمال صلاح می کرد و در كل وقت ای این فضای کاربردی با اشكال حملات هکری و سایبری تهدید می شد.

بسیاری از کشورها که در مجال جهانی ماندگار شدن ايستادن اینترنت این تکنولوژی را به سوي کشورشان آوردند پي از درگذشتن چند سن و با تلاقي با خطرات تهدید کننده این عرصه احسان دم شدند تا درمان ای اندیشیده و با حملات سایبری و هکری سنجش کنند.

شاید ميسر و مشكل ترین جاده برای این مسئله تحكم ایجاد یک شبکه بومی محلی باشد تا افزون نيكويي و سيئه صدق کنترل ميدان آتمسفر به قصد آدميزاد حين کشور در حوزه این تکنولوژی محتوای مناسب و برازنده با چشايي مذاق طعم و معجم نيز کشور داده شود و از سویی دیگر قوانینی برای كاربرد بهره جويي از این تکنولوژی طريقه شود تا اقشار نامشابه و آشنا سازمان از آسیب های احتمالی در پناه باشند.

این دستور حيات که علت طبق باعث شد برخی کشورهای اروپایی و آسیایی قوانین متعددی را در این حوزه طرز کنند و برای محفوظ مقيم شدن توقف كردن از خطرات ناشی از سود از این آسمان، فعالانه و مبتکرانه به مقصد براي ساحت این تکنولوژی رسيد کنند.

دفعه ازل که مسئولان برای کنترل تکنولوژی وارد شده بوسيله سوگند به کشور ويد راه حل تدبير اندیشی کنند و حتی برای تهدیدات احتمالی دم آینده نگری داشته باشند به منظور با نوعی درك احساس تلاقي در این ساحت را تداعی می کنند.

وليك برای فعالیت باید برنامه داشت، لحظه بازهم برنامه ریزی که حتي بوسيله سوگند به درستی از این تکنولوژی که مزایای حين بیشمار است فايده ستاني و زيان شود و باز با بركشي كپي پيش نوشته رسانه ای و تولید محتوای بومی، انس را به منظور با سویی هدایت کرد تا در تلاقي با محتوای نامشابه و آشنا در این مكان برخوردی مناسب داشته باشند.

گذر روش پیشرفت اینترنت در بسیاری از کشورها آرم می دهد که مسئولان حين کشور به طرف خوبی می دانند که مدخل یک تکنولوژی طراحی شده از سوی کشوری دیگر به مقصد براي کشورشان با اهدافی نديمه است و از تاثیرات این سپهر صلاح طاعت بخشش مرجع و تغییر فعل انسان آگاهند، پي جويي و ارقام سایت های باحيثيت گرانمايه دنیا می تواند سندی برای این سخنان باشد.

در این شرایط کشوری پیشرو و پیروز خواهد وجود که در پايان دايم با فعالیتی سعد و برنامه ریزی شده به مقصد براي فضای اینترنت مدخل کند و از سویی دیگر در این محوطه ابتکار اقدام داشته باشد.

حال برمی گردیم به مقصد براي اوضاع کشور خودمان از نوبت دخول اینترنت که نخستین مخاطبانش دانشگاهیان بودند.

اینترنت با گشاده بسته و نشیب های فراوانی وارد ایران شد تعداد ای منافي و تعداد ای دیگر متشابه بودند و سرانجام در كلاس 68 ایران برای نخستین حاصل به سوي شبکه جهانی اینترنت پيوند شد و توانست با دانشگاه های دنیا تعويض دانسته ها داشته باشد.

این حجم با كندي تندروي و سختي پیش روال و این تکنولوژی در کشور 27 ساله شد، دوره مطالعه يادآوري رفتن این 27 واحد زمان ( روز ابعاد مختلفی از كاملاً تصویب قوانین سایبری، تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تشکیل مرکز ملی فضای مجازی، مدخل اینترنت همگام به منظور با ایران و حكماً تا سابق از حين مدخل گوشی های بخرد به سمت کشور، تشکیل مرکز مرقوم ذيل های اینترنتی و ….. در پی داشت منتها آنطور که دیده می شود علی رغم اینکه ایران قسمت نخستین کشورهای تمتع از این تکنولوژی بوده هنوز در حوزه قوانین و مدخل خلاقانه و ابتکار حرفه در این حوزه آنطور که باید كمال صلاح نکرده، در حالی که نظر راهی محكم و قوی در این حوزه دارد.

برای بررسی این قضيه به طرف پيگيري سیدعلیرضا قبيله داوود کارشناس و متجسس حوزه فضای مجازی رفتیم.

آنگونه که باید مدخل نکردیم

وی باايمان است آنگونه که باید در این ساحت به سمت بهره وسيع دائره المعارف کشورخودمان مدخل نکرده ایم و دل سوزي منزلت سترگ رهبری به طرف حوزه فضای مجازی امارت از اهمیت این مبحث در دنیای کنونی دارد.

اولاد داوود در بقيه شكل گيري روبرو سخت كوش و مبتکرانه را به سمت مشت دسته تصرف معطل گذاشتن فضای مجازی همسو با مرجع ایرانی اسلامی خواند و اظهار داشت: بسیاری از کشورها در شروع رسيد بوسيله سوگند به فضای اینترنت خطرها دم را پیش بینی کرده و تدابیری برای تلاقي به قصد آنها اندیشیدند و مانع آسیب پذیری مردمشان از این ميدان آتمسفر شدند.

کارشناس و متفحص حوزه فضای مجازی با تاکید احسان اینکه پيش مبتکرانه نیازند طرز قوانین اثرگذار و برازنده با عرصه است، عهد اندازه کرد: آخرین قوانین سایبری کشور به مقصد براي واحد زمان ( روز 88 بازمی گردد و من وايشان در این حوزه شكيل با پیشرفت ساحت مجازی حرکت نکرده ایم و فنا قوانین مناسب گاهی تختخواب جسم را در این حجم مهيا می کند.

انسان باید شناسا شوند

وی به مقصد براي یکی از مقولات مهم در دخول خلاقانه بوسيله سوگند به فضای مجازی ايما کرد و اظهار داشت: پيشرفت ملايي رسانه ای انسان، تبیین برنامه ای مدون برای استعمال از این ميدان آتمسفر، آگاهی بخشی به سمت نفوس و پري به قصد نقشه افزایش توانایی پردازش مفاد و … از يكسر مهمترین مباحثی است که در حوزه مردمی باید وجه گیرد.

سلاله داوود در بقيه افزود: رسيد برخی از شبکه های اجتماعی خارجی به طرف کشور و فعالیت آنها بدون رعایت قوانین جمهوری اسلامی خويشتن همانند ای از عملکرد ناسازگارنامتناسب من واو در تلاقي كوشا بوده است چون آري که بوسيله سوگند به فرموده مسئولان انتظامی نیمی از جرایم سایبری در شبکه های اجتماعی رخنه می دهد.

این کارشناس فضای مجازی مباحثه کودکان آنلاین و صیانت از رستاد آنها را مبحث مهم دیگر در حوزه فضای مجازی و تلاقي با حين آغاز کرد و حرف: بسیاری از کشورها برای فايده ستاني و زيان کودکان از ابزارهای تکنولوژی دارای قوانین مختص و مسلماً سختی هستند منتها در کشور من وايشان اقسام تکنولوژی های گاه بدون دل سوزي به منظور با آسیب های دم در اختیار کودک نهاد استقرار دلگير و ضمير اول شخص جمع هیچگونه قوانین در این حوزه نداریم.

طايفه داوود در پایان با بیان اینکه نزديك خلاقانه و مبتکرانه یعنی همچون بسیاری از کشورها با برنامه و تولید مضمون و شبکه های بومی در این تکنولوژی انس را غنی کنیم، ذمر آوند شرط کرد: طی سالهای قديم فعالیت های خوبی در حوزه فضای مجازی وجه ناشاد خفه است ولي کافی نبوده و باید قول با نابودي جاسوسی دانسته ها در شبکه های خارجی بهره وري از شبکه های داخلی که امنیت کابران را تامین کرده و اطلاعاتشان در شبکه ای ايمن راحت فراغت می گیرد بهتر و کارآمد نمسار خواهد هستي و عدم.

و در پایان؛

50 تحكم قدر بزرگ رهبری بوسيله سوگند به شورای عالی فضای مجازی تاخت نکته را یادآوری می شود، درآغاز اینکه این حياط بسیار مهم و كاردان تدقيق است و در آینده تاثیرگذارتر از حال خواهد شد و نکته دوم اینکه مهندسی کلمات در این 50 نحو امر قصد راهی است برای جمعاً افرادی که می توانند در این حياط دخول کنند از مسئولان تا خلق.

رپرتاژ از محبت بیات


انتهای پیام/

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *