ضرورت علمی‌تر شدن بازسازی بافت‌های فرسوده

[ad_1]

ضرورت علمی‌تر شدن بازسازی بافت‌های فرسوده

به سمت خبر ایسنا، فیروز حناچی امروز (چهارشنبه) داخل بیست و چهارمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع جلوس دنیای فناوری ICPR مدیران نسج بافته فرسوده کلان شهرهای کشور درب اصفهان، اظهار کرد: باید ارتباط بوسيله سوگند به احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده داخل کلان شهرها تماشا علمی و تخصصی‌تری داشته باشیم و از بیشترین ويژگي خبرگي‌های ذات استعمال کنیم.

وی افزود: اکنون اقدامات خوبی مدخل سرپوش زمینه احیای بافت‌های فرسوده کلان شهرهای اصفهان، رشت، تهران و قزوین انتها شده و باب آينده پايان است و درون این زمینه تجربیات خوبی به سمت تباني آوردیم.

ياري شهرسازی و معماری وزیر ممر با بیان اینکه صيانت میراث صنعتی از اولویت‌های کشور است، قول: محافظت میراث معماری صنعتی درون دنیا از جایگاه بالایی بهره مند است، حتي چنین یکی از وظایف من وشما این است که تهدیدها را به سمت نوبت تبدیل کنیم و مدخل سرپوش مقیاس راهبردی مسیر خوشي را واضح نماییم.

حناچی با استعاره به سوي بيرون رفت صنع از کلانشهرها، دنباله عدل: یکی از اتفاقاتی که داخل تمام کلانشهرهای دنیا هم سخني فروتن قيام صنایع از آنها بوده است، ولي برای بيرون رفت از این فضاها واقعاً چاه کاری باید ارتكاب دهیم. باب مطلق عصر‌ها به طرف این فصل فقره مداقه نکرده‌ایم و این فرمان كشيده شده بسیاری از کارخانجات برای همسان تعزيه نساجی‌های اصفهان از بین بروند.

وی سخن: عجله و آهستگي بسط پرچم تو عالم بسیار زیاد است. باید از این مجال‌ها حداکثر كاربرد بهره جويي را بکنیم. كل شهرهای دنیا از این مزیت فايده ستاني و زيان می‌کنند ولي واقعاً چقدر از ظرفیت‌های تکنولوژی درب کشور فايده ستاني و زيان کرده‌ایم.

ياور وزیر سبيل و شهرسازی با دنیای فناوری ICPR ايما به سمت اینکه چشايي مذاق طعم خلق داخل آينده تغییر است، جمع کرد: کیفیت زندگی درون يكسره خالص مجرد و مقيد شهرهای دنیا مناسب است، وليك مدخل سرپوش لفظ سياهه بی توجهی به قصد بازسازی و بازآفرینی نسج بافته شهرها، مدخل سرپوش آینده کیفیت زندگی دروازه اندر شهرها به سمت عذاب کاهش خواهد یافت. باید فعاليت کنیم که این برابري را برگردانیم و زمینه‌های رفاهی را ميسر كسب کنیم.

حناچی با بیان اینکه باید تو زمینه میراث صنعتی رويت جدی و صرفاً عاطفی نداشته باشیم، قول: طبیعتاً پدیده ناآرامي صنعتی یکی از تحولات عظیم باب زندگی بشری بوده و همچنین برون شد صنایع از شهرها تحولی دیگر بوده است.

وی با استعاره به منظور با اینکه بریتانیا از كل نخستین کشورهایی حيات که درون زمینه میراث صنعتی اقداماتی اجرا داده است، اظهار کرد: ایران داخل سن ۱۳۹۱ به سمت TICCIH (کمیته بین المللی برای مواظبت از میراث صنعتی) وابسته شد و یکی از دلایل معتبر این هم سخني محافظت از میراث صنعتی وجود.

ياور وزیر جاده و شهرسازی امتداد عدل: باب کشور درب زمینه مواظبت از میراث صنعتی رابطه اتصال بوسيله سوگند به کشورهای ناحيه رده بازار آسیا وضعیت بهتری داریم. ایران کشوری است که سريع به قصد گستره صنعتی شدن پیوست و مسلماً نشانه ها كارها تاليفات بسیاری از مراکز صنعتی دروازه اندر تمامی شهرها دیده می‌شود.

حناچی با نظر امر به طرف اینکه بیشترین نوشته ها پيامدها صنعتی باب کلان شهر تهران است، قول: بدیهی است که باید طرح‌ریزی روشنی انتساب به سمت این فضاهای صنعتی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه به مقصد براي دلیل كارآيي کارخانه‌های نساجی زیاد دروازه اندر اصفهان از این استان به منظور با كنيه منچستر ایران یاد می‌شود، افزود: همچنین درب یزد با تبدیل شدن کارخانه شانس به سمت پارک فناوری می‌استعداد همانند‌هایی از صيانت میراث صنعتی را درون کشور دید.

يار وزیر سلك و شهرسازی با بیان اینکه قواله کمیسیون لاس پنج به مقصد براي نگهداري پشتيباني میراث صنعتی تماشا ویژه تری دارد، افزون کرد: شیوه مدیریت مدخل سرپوش بهر برداری از فضاها و میراث صنعتی بسیار مهم است.

انتهای پیام

ضرورت علمی‌تر شدن بازسازی بافت‌های فرسوده

[ad_2]