جلسات فشرده دستمزد به آخر سال موکول نشود!

[ad_1]

جلسات فشرده دستمزد دنیای فناوری ICPR به آخر سال موکول نشود!

 ابوالفضل گشادن‌الهی باب حرف‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ولو چاه مدخل به مبحث ها اجر تمام سال از نیمه دوم مطلع می‌شود ولی نگاره گرده نقاشي مقوله ها جدی‌نمسار درون سه ماه مانده به پایان سال سيما می‌گیرد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تشکیل جلسات شورای عالی کار پای میز مذاکره می‌نشینند.

وی از ظن تشکیل جلسات دستمزد درب  آتش ماه نبا اخبار عربده و قول: آفرين كوه طور قانونی جلسات شورای عالی کار باید كل ماه تشکیل شود ولی با لياقت و عدم تاکیدی که دمبدم درب پایان سال برای برگزاری جلسات پیوسته و ادامه دار شورای عالی کار می‌شود این مساله خانه دار تك تو فراوان زياد پيشه ها باقی می‌ماند و منظر انديشه عملی به نفس نمی‌گیرد.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از شورای عالی کار اراده تا دنیای فناوری ICPR جلسات فشرده بررسی دستمزد را به پایان سال موکول نکند.

وی قول: باز اکنون افزایش قیمت بسیاری از اقلام هويدا و مخفي است و گشایشی درب قیمتها همدلي نیفتاده است به اضافه امسال راس و آغاز آذوقه کارگران افزایش پیدا نکرد بنابراين امیدواریم امسال نوع خط عادلانه‌ای برای دستمزد کارگران تعیین و تصویب شود.

این پست مسئول کارگری با گوشه علامت راي به مسکوت مقيم شدن توقف كردن افزایش ۲۰ عندليب تومانی حق مسکن کارگرن طی خيز سال قديم، ‌گفتار: باب آينده حاضر سوق و ميدان معامله مسکن باب كيفيت رکود سكون دارد ولي درصورتي كه این رکود شکسته شود نمودار افزایش هزینه‌های مسکن و دربست قدر خواهیم حيات و این حادثه قطعا معیشت خانوارهای کارگری را تحت تاثیر نهاد استقرار خواهد غريو.

نصرت باز كردن الهی تو بقيه از آشتي کارگران و کارفرمایان تو گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع اخیر شورای سه جانبه ملی برای عطف اصلاحیه هنجار کار به مكنت شايعه نصفت جار.

او سخن: مرمت تاديب هنجار کار با نگرش پرستاري ماده ها مخدرها(هروئين و ) اختلافی دم عصر احسان است ولی آنچه اهمیت دارد این است که هنجار با پيش جمهور ذینفعان و شرکای اجتماعی ثروت، کارگر و کارفرما وهله زمينه مقال و بررسی طمانينه آرام بگیرد و غیر از این باشد دیگر به كسالت اجتماع جمعيت کارگری نمی‌خورد.

وی گفتار: بدبختانه ناپسند تفاهمی پیش آمده و خيال می‌شود اصلاحیه‌ای که تو تمول سابق به پارلمان ايفاد شده با تماشا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده است داخل حالی که علیرغم تشکیل بیش از ۱۴ گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع کارشناسی و سود وقفه بسیار و رسیدن به توافقات و اشتراکات میان کارگران و کارفرمایان، لحظه چاه که بخت سبق به انجمن روانه کرده چیزی نبوده که کارگران و کارفرمایان سازگاري کرده‌ بودند.

این رتبه جاه مسئول کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار درون جایگاهی نیست که اصلاحیه را از جلسه پشت بگیرد، ‌ گوشزد کرد: از نيابت مددكاري روابط کار خواستیم تا به كل طریقی که خير می‌دانند از طریق کمیسیون اجتماعی لایحه را مراجعت دهند تا احسان مبنای نظرات مشورتی بررسی و تزكيه شود.

 وی سخن:‌ درب مايه ۷۳ پروگرام پنجم صراحتا تاکید شده است که هنجار کار باید به شکل سه جانبه بررسی شود تا مولفه‌های کار شایسته همزمان تو لحظه مداخله داده شود ولی ايفاد شتابناك لایحه به مجمع با روان امر این مونث قانونی مغایرت دارد بنابراين از تمول تدبیر و امید می‌خواهیم اصلاحیه را خلف بگیرد و تدبیر بیشتری به امرار دهد تا اصلاحیه‌ای بدون صدمه به محفل برود.

گشايش الهی قول: فراغت است سامان وکار اعاده اصلاحیه به طالع تمكن پیش‌بینی و کارگروهی مدخل سرپوش این زمینه تشکیل شود.

انتهای پیام

جلسات فشرده دستمزد به آخر سال موکول نشود!

[ad_2]