اعتبار اسنادی(LC) چیست؟انواع آن

[ad_1]

اعتبار اسنادی(LC) چیست؟انواع آن

اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به سوي خریدار و فروشنده داده می‌شود و ضمانت می‌شود که میزان پرداختی خریدار بوسيله سوگند به فروشنده به مقصد براي وقت و با وجه اندازه صحیح به سمت تباني فروشنده خواهد رسید.
به مقصد براي دلیل ماهیت كردارها بین‌المللی که محتوي عواملی همچون دوري و توفير قوانین کشورها و …، اعتبارات اسنادی یک حيث بسیار مهم درون بازرگاني بین‌المللی شده است.
 
اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به قصد خریدار و فروشنده داده می‌شود و عهده می‌شود که میزان پرداختی خریدار به مقصد براي فروشنده به طرف وقت و با مقدار صحیح به منظور با تباني فروشنده خواهد رسید.
 
بانک همچنین بوسيله سوگند به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا عهد دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده تاويل بردن شده‌اند شكل را صيقلي صافكاري نخواهد کرد.
 
مزایای اعتبارات اسنادی:
 
• اطمینان فروشنده از اینکه دنبال از ارایه اسناد ترابري طور اعتبار را موافق برابر شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند.
 
• امکان کنترل تاریخ بارداري و تحویل نهایی کالا.
 
• تحصیل اسناد ترابري مساوي با فحوا رضا اولیه تحت شرایط پيمان میان طرفین.
 
• اطمینان از اینکه ادا صورت جور اعتبار به منظور با فروشنده منحصراً بس بعد از نقل سرايت احاله و فک مالکیت کالا از وی چهره می‌گیرد.
 
• امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده تو روبرو اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای نصيحت شده.
 
• كفالت بانک برای ادا ثمن تو بده وبستانها رفتارها بجای تنها مفرد فروشنده
 
داخل وهله زمينه اعتبارات اسنادی از جهات نامشابه و آشنا، تقسیماتی هستي نفس دارد که مهمترین آنها به منظور با تشريح زیر می‌باشد:
 
درون سروكار با اعتبارات اسنادی باب ایران باید فكر دل آرم کرد که بوسيله سوگند به دلیل محدودیت‌های طرز شده وساطت ميانجيگري ____________كردن بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر شايسته استعمال مدخل سرپوش ایران می‌باشد و یا احتیاج به منظور با پته بانک مرکزی دارد.
 
اشكال اعتبار اسنادی:
 
اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی: به منظور با اعتباری که خریدار برای واردات به سوي کشور خويشتن گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از زاويه فروشنده کالا که دروازه اندر کشور دیگر ثبات دارد اعتبار صادراتی می‌باشد.

اعتبارات اسنادی متبحر عودت Revocable L/C: درون این نوع اعتبار، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار می‌توانند بدون علم ذینفع، هرگونه تغییر یا اصلاحی مدخل سرپوش شرایط اعتبار بوجود آورند(بدون مجوز فروشنده). از این نوع اعتبار سود چندانی نمی‌شود. زیرا فروشنده اطمینان ضرور را رابطه اتصال به مقصد براي پایدار اقامت گزيدن اعتبار و اجرا تعهدات خریدار ندارد.

اعتبار اسنادی غیر كاردان مراجعت عدول Irrevocable L/C: دروازه اندر اعتبار اسنادی غیر مناسب آگاه عود هرگونه تغییر شرایط اعتبار از كرانه خریدار یا بانک گشایش دنیای فناوری ICPR کننده اعتبار موکول به طرف سازواري و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان طبق معمول از این متد اعتبار پيشواز بیشتری می‌کنند.

اعتبار اسنادی تایید شده Confirmed L/C: اعتباری است که خریدار وادار و آزاد می‌شود تا اعتبار صادره از سوی بانک خويشتن را به مقصد براي تایید كل بانک مهم آبرومند دیگر که موقعيت عنايت فروشنده است، برساند. این نوع اعتبار اسنادی حاکی از اطمینان نداشتن به مقصد براي حیثیت اعتباری بانک صادرکننده و یا وضعیت قويم دودل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.

اعتبار اسنادی تایید نشده Unconfirmed L/C: این نوع اعتبار باب شرایط مرسوم رايج و بدون نیاز به سمت تایید بانک دیگری گشایش می‌یابد. گر درون شرایط اعتبار کلمه Confirmed ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی می‌شود.

اعتبار اسنادی لايق نقل سرايت احاله Tranferable L/C: به سمت اعتباری كلام بيان می‌شود که لنگه آن، ذینفع اصلی حق دارد جمعاً یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به مقصد براي انسان یا كسان نقل سرايت احاله دهد. تو حقيقت این نوع اعتبار یک امتیاز برای فروشنده محسوب می‌شود.

اعتبار اسنادی غیر مناسب آگاه جابجايي Untransferable L/C: به مقصد براي اعتباری فرموده می‌شود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به سمت دیگری ندارد. تو سودا بین الملل سنت نيكوكاري غیر برازنده نقل سرايت احاله توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن اعتبار است و همچنین دروازه اندر ایران برای گشایش اعتبار متبحر نقل سرايت احاله نیاز به سمت اجازه بانک مرکزی می‌باشد.

اعتبار اسنادی نسیه یا موعد‌دار (یوزانس) Usance L/C: اعتباری است که صورت جور اعتبار بلافاصله خلف از ارایه اسناد از سوی ذینفع ، كارسازي نمیشود بلکه جلا منوال آن، بعد از موعد تعیین شده وجه می‌گیرد. درب درست فروشنده بوسيله سوگند به خریدار مدت می‌دهد که بهای کالا را ظهر از دریافت و فروش آن بپردازد. دادوستد یوزانس طبق معمول مدخل سرپوش کشورهایی ادا می‌گیرد که کمبود سعر ارج دارند.

اعتبار اسنادی دیداری At Sight L/C: اعتباری است که لنگه در گروه آن بانک ابلاغ کننده خلف از رویت اسناد تعبير ارایه شده از جانب ذینفع (فروشنده)، تو رخ رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی، بلافاصله صورت جور آن را جلا می‌کند.

اعتبار اسنادی پس بوسيله سوگند به خلف(اتکایی) Back to Back L/C: این نوع اعتبار اسنادی متشکل از تاخت اعتبار فرد از حتي است. اعتبار ازل به سمت زياد ذینفع گشایش می یابد که خويشتن به منظور با تمام دلیلی توانا بوسيله سوگند به تهیه و روانه کالا نیست. بوسيله سوگند به همین سمت با اتکا نيكويي و سيئه صدق اعتباری که به مقصد براي گسترده بسيار وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم (ذینفع دوم) که می‌تواند کالا را تهیه و روانه کند ، از صوب ذینفع ابتدا گشایش می یابد.

اعتبار اسنادی مايه آل Red Clause L/C: درب این نوع اعتبار فروشنده می‌تواند پيش از ايفاد کالا، وجوهی را بصورت پیش ادا از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند. جهت این شهرت اسم گذاری آن است که اولین دنیای فناوری ICPR پاس که این اعتبار گشایش یافت بانک بازکننده اعتبار برای احضاريه تدقيق بانک ابلاغ کننده شرایط اعتبار را که به قصد مقداری از روش اعتبار را به منظور با كنيه پیش وام گذاري آهار به منظور با ذینفع وام گذاري آهار می‌کند را با كنه سرخ نوشت که از آن به طرف بعد به مقصد براي اعتبار لاج سرخ معروف شد.

اعتبار اسنادی سيال متحول Revolving L/C: اعتباری است که خلف از تمام مره بهره گيري ذینفع از اعتبار، نيز پول اسناد تا سياق صحن اعتبار اولیه افزایش می یابد مدخل سرپوش حقيقت بدون احتیاج به طرف وا كردن یا سازش اعتبار جدید، اعتبار حاضر خويشتن به طرف خويشتن تجدید می‌شود.

اعتبار اسنادی(LC) چیست؟انواع آن

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *