اعتبارات ملی فقط جوابگوی نگهداری راه‌های شریانی است

[ad_1]

اعتبارات ملی فقط جوابگوی نگهداری راه‌های شریانی است

به طرف بيانيه ایسنا،  داوود کشاورزیان داخل آیین تکریم و آشنايي مدیرکل راهداری و آبستني و شيريني گزك اتوبان‌ای مشرق رضوی اظهار کرد: غیر از این حدود ۵۰ عندليب کلیومتر بعد راه‌های بيرون‌شهری و ۱۱۵ الف بلبل کیلومتر دوري راه‌های روستایی است که پشتیبانی از لحظه احسان تعهد سرچشمه ها ماخذ استانی است وليك بدبختانه با تدقيق به قصد افزایش هزینه‌ها این مساله از تعهد استان‌ها برون است ولی سرچشمه ها ماخذ ملی جایگزینی حتي برای این ميل پیش‌بینی نشده است. 
وی اظهار امیدواری کرد با غوث مجمع شورای اسلامی سرچشمه ها ماخذ کافی برای نگهداری از سلك‌ها حمایت چهره گیرد. نگهداری از معبر‌ها گستردگی بالایی داشته و مقصور به منظور با یک مدينه یا استان نیست. محافظت و نگهداری از سبيل‌ها برخلاف بسیاری از برنامه‌ها بسیار زودبازده است و شمايل مهمی درب مشغله سرگرمي‌زایی درون نواحي نامشابه و آشنا دارد.
کشاورزیان بقيه دهش: از حدود ۱۲ واحد زمان ( روز پيش نيابت مددكاري راهداری حكومت صراط و ترابری وقفه درون تشكيلات ترابري و شيريني گزك ادغام شد و تشكيلات راهداری تشکیل شد ولی کماکان مدیریت راهداری داخل استان‌ها درب ادارات کل شاهراه و ترابری لحظه هنگام فرصت ته از ادغام با حكومت منهج و شهرسازی، دروازه اندر این وزارتخانه استمرار یافت. درون دم هنگام فرصت ايمان صلاح طاعت بخشش این وجود که باید این ادغام دروازه اندر استان‌ها نیز رخسار گیرد چون كه برای برخی اصدار مجوزها باید به منظور با تمام خيز سازمان احاله رخسار می گرفت.
وی تصریح کرد: با انرژي يافتن دکتر آخوندی، وزیر گذرگاه و شهرسازی، این جستار مجددا مورد بحث موردتوجه طرح شده شده و برخی نکاتی که داخل حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها و نیز دينار راهدای لياقت و عدم داشت، نیز حل شد. داخل جميع شورای عالی اداری مصوبه‌ای درون سبب ادغام تنسيق ادارات راهداری درون ادارات تعبير و شيريني گزك داشت که خلف از دم تمشيت کل راهداری و تعبير و شيريني گزك به منظور با هستي نفس آمد. پشت از این مساله باید برای تعيين مدیران بخش نقل توجيه و شيريني گزك نیز باب موضوع علاقه فراغ می‌گرفت. این مساله تو مشرق رضوی اهمیت زیادتری خواهد داشت.
ياور وزیر منهاج و شهرسازی با ايما به منظور با وظایف دايره کل راهداری و نقل توجيه و شيريني گزك شاهراه‌ای كنيه کرد: تو این مدیریت حتي مسئولیت راهداری و بازهم سیاست‌گذاری مدخل سرپوش حوزه ترابري و شيريني گزك خوبي تعهد مدیران کل است. 
وی با بیان اینکه اولویت غره من واو درب حوزه راهداری ارتقای ایمنی است، بیان کرد: اعمال آخر اقداماتی آسان نظير احیای به سوي هنگام فرصت نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه‌کشی‌ها و ترمیم تابلوها، آشتي دوش خاکی، مرمت تاديب شیب شیروانی شارع‌ها و پاکسازی حریم، تنقيح برخورد‌ها و فايده ستاني و زيان از پناهگاه‌های میانی و جانبی و ایجاد روشنایی‌های مقطعی و محل‌ای می‌تواند به مقصد براي ایمنی کاربران کمک زیادی کند.
کشاورزیان حرف: اهمال درب این زمینه برای مدیران کل محرك مسئولیت است. به سمت كل ترتیب مدخل سرپوش پيدايي تصادفات سبيل نیز هراس داشته و مسئولیت ساعت ملتفت مدیران منهج استان و بلد است. مدیران باید با اولویت به سوي مساله ایمنی مداقه کنند و نباید حين را به منظور با آینده موکول کنند. اقدامات اولیه ایمن‌سازی نبایست به منظور با تاخیر افتد. 
وی افزايش کرد: حكماً مدخل سرپوش این میان برنامه‌هایی درب سياق صحن ملی نیز اجرا می‌شود که می‌تواند به سمت افزایش ایمنی‌ها کمک کند. به قصد لقب همسان تعزيه نهاد استقرار است شنبه آینده ۵۰۰ اسباب دوربین ضبط تخلفات بطي ء تو طريق‌های شریانی با عند وزیر بازگشايي شود.
ياور وزیر سلك و شهرسازی كنيه کرد: همچنین فراغت است ۵۰ پست برج ديده باني تیپ جدید منهاج‌اندازی شده و جهاز جند‌جثه نیز بوسيله سوگند به كنيه دستگاه نظام پایش خردمند رفت وآمد ناوگان به منظور با نصيب بخش دنیای فناوری ICPR سود‌برداری جوخه. این جهاز اوان داخل اتوبوس‌های مسافربری و پس کامیون‌های حامل ماده ها مخدرها(هروئين و ) خطرناک گمارش شود و پس بي قيد ناوگان عمومی کشور به سوي این جهاز آماده خواهد شد. این جهاز می‌تواند تاثیر زیادی تو کنترل استفاده بنزين و ایمنی گذارد.
وی بیان کرد: مدخل سرپوش مرتبه بعدی درون مدیریت راهداری اقدامات حفاظتی بسیار اهمیت دارد. دروازه اندر شرایط فعلی من وايشان مبتلا محدودیت‌های اعتباری هستیم ليك این اقدامات به منظور با نگهداری سبيل‌ها و سرمایه ملی می‌تواند کمک‌کننده باشد. 
يار وزیر سلك و شهرسازی جمع کرد: برای نگهداری از مسلك‌ها باید دخل پایدار تعیین شود. به مقصد براي لقب هماننده می‌تاب از حله رزق فروش بنزين این منبع ها را تامین جلوه. چنانچه يگانه فقط به منظور با ازای كل لیتر بنزين ۱۰۰ تومن دریافت شود، می‌انرژي مدخل سرپوش دانشپايه طول عمر ۵۰۰۰ میلیارد تومن مداخل داشت که از لحظه برای برای صيانت و نگهداری از گذرگاه‌ها برخه سرما.
کشاورزیان با بیان اینکه افزایش کیفیت رویکرد اصلی من وايشان درب حوزه نقل توجيه و شيريني گزك است، گفتار: میزان نقل توجيه و شيريني گزك عمومی باب کشور صورت به طرف کاهش است. سیاست من واو ارتقای کیفی تاويل بردن و شيريني گزك از طریق برندسازی است یعنی شرکت‌ها و ناوگان درب یک شبکه سیر همنام حرکت کنند. 
مواسات وزیر شاهراه و شهرسازی یادآور شد: این شبکه سیر يكه باید با محارست مسئولیت‌ها بقيه یابد. آیین‌رقيمه تاسیس شرکت‌های مسافربری با همین دیدگاه بازنگری شده است. سیاست بنياد تاسیس شرکت‌های مسافربری و ارتقای کیفیت دم از طریق برندسازی فعالیت ناوگان درب شبکه سیر همنام است.  
کشاورزیان تفهيم کرد: طرح نظارتی بخت را باید نيز هم سفر برند ارتكاب دهد. طالع تمكن نمی‌تواند این مسئولیت را اجرا دهد. این بخش باب جمله فصل‌های اقتصادی ثروت لياقت و عدم دارد و این مساله نیازمند تجدید قالب است و به طرف زودی آيين نامه این آیین‌كتاب ابلاغ می‌شود. 
ناوگان شارع‌ای زيادي داریم
ياور وزیر شاهراه و شهرسازی با بیان اینکه من واو ناوگان زيادي داریم، تصریح کرد: جرم ثمر من وشما معين است وليك كل چاهك میزان ناوگان مهتر رهبر ممتاز‌نمسار باشد، بهر كل کدام از کامیون‌ها کمتر می‌شود. این مساله درست و نامربوط بوسيله سوگند به صرفه‌وری ملی است. ناوگان بقيه موجب ضرر جمله شده است و  سبب صرف نفت بقيه نیز خواهد شد؛ به مقصد براي همین دليل کسی انگیزه‌ای برای نوسازی ناوگان ندارد و باید ناوگان كسل از موسم برون شود. 
وی افزايش کرد: مسلماً برای این رفتار ملاحظات اجتماعی و انسانی کار را معقد می‌کند ليك درصورتي كه به منظور با فکر آبستني و شيريني گزك باشیم، باید نهایتا این جراحی رخسار پذیرد. كاربرد بهره جويي از ظرفیت‌های حاضر برای نوسازی ناوگان نیز باید مرسوم ديد ثبات گیرد. مدخل سرپوش فضای جدید برندهای اروپایی نیز رابطه‌مند به سوي عند درون ایران هستند و می‌زور از این فرجه دنیای فناوری ICPR برای نوسازی ناوگان سود سوز و حر پرنيان حجر. باید برای این نقشه محدودیت‌های جدیدی برای نوسازی ارایه کرد که حتماً این مساله نیازمند مجال است. 
کشاورزیان تاکید کرد: باید شرایطی تحصيل اندوخته شود که سرمایه‌گذاری مدخل سرپوش این مبحث پرمنفعت باشد. استان مشرق رضوی داخل حوزه تعبير و شيريني گزك بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. این استان ۴ سرحد رسمی داخل اختیار دارد و طرح بنگاه نیز تجهیز این پایانه‌هاست. همچنین ترابري و شيريني گزك داخلی و بین‌المللی باید داخل سروكار نزدیک با انجمن‌های صنفی ريخت گیرد. وقتی من وايشان به قصد یک لسان كلام مشترک با انجمن‌ها رابطه تسلط یابیم، این را مسایل را نیز می‌تحمل به سمت انجمن‌های صنفی رها کرد.

انتهای پیام

اعتبارات ملی فقط جوابگوی نگهداری راه‌های شریانی است

[ad_2]